KRS: 0000590569

882-443-222

Statut

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, polegająca na:

a. wspieranie wszechstronnego rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
b. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób starszych ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich;
c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w europie;
d. działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
e. działalność na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej;
f. upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.;
g. działalność na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych, lub terenów zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie);
h. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
i. wspieranie i organizowanie świetlic lub schronisk dla bezdomnych, domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie;
j. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
k. pomoc humanitarna w kraju i za granicą;
l. ochrona i promocja zdrowia i życia;
m. niesienie i organizowanie pomocy dla ciężko chorych i niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego;
n. działalność na rzecz ekologii.
o. aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tym edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia
p. Działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na rasę, religię, kolor skóry, narodowość i status ekonomiczny.

LOGIN tutaj.